Konkurs Innowacji Dydaktycznych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konkurs Innowacji Dydaktycznych

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024 (edycja 4)

Czwarta edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych już wkrótce! Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 19 maja 2024 r., a wyniki poznamy na początku lipca. Zachęcamy do projektowania innowacji i ubiegania się o środki na ich wdrożenie!


O Konkursie

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju (takich jak nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej).

Granty na realizację najbardziej innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnej dydaktyki akademickiej zostały przyznane już po raz trzeci. Na Konkurs wpłynęło dotychczas łącznie 129 wniosków, nagrodzono 45.


Budżet i warunki realizacji grantu

 • Wysokość grantu w Konkursie Innowacji Dydaktycznych wynosi od 1000 zł do 20 000 zł, w tym koszty pośrednie w wysokości 10 % (budżet 3. edycji to 200 000 zł).
 • W przypadku przyznania niższej kwoty niż ta, o którą ubiegał się wnioskodawca, uruchomienie funduszy nastąpi po przedstawieniu uaktualnionego kosztorysu.
 • Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
 • Po zakończeniu realizacji projektu kierownik grantu składa prorektorowi właściwemu ds. kształcenia sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe (w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia realizacji grantu).
 • Aby złożyć wniosek konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum.

Lista pytań w formularzy zgłoszenia wniosku elektronicznym

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Nowoczesnej Edukacji: cne@pg.edu.pl, koordynatorem programu jest Marcin Zieliński: marcin.zielinski1@pg.edu.pl, tel. 509 232 713.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Skład Kapituły Konkursu
 1. Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, CNE, przewodnicząca Kapituły
 2. Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, WFTIMS
 3. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni, WCh
 4. Inż. Dorota Nagórska, SSPG
 5. Dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni, prorektor ds. Kształcenia
 6. Dr inż. Ariel Dzwonkowski, WEiA
 7. Mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, szkoła doktorska PG
 8. Dr inż. Tomasz Kocejko, WETI
 9. Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, WZiE
 10. Mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 11. Dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni, WILiŚ
 12. Mgr Małgorzata Strach-Drabina, CJO
 13. Dr inż. arch. Anna Wancław, WA
 14. Dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektor ds. Studenckich
 15. Dr inż. Aleksandra Wiśniewska, WIMIO
 16. Mgr Marcin Zieliński, CNE

Aplikacja do składania wniosków KID

KiD edycja 1

KiD edycja 2

KiD edycja 3