E-kształcenie | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

E-kształcenie

E-kształcenie (kształcenie zdalne) to prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opartych na zastosowaniu technologii komputerowych, w tym Internetu. Obejmuje formę w pełni zdalną oraz formę hybrydową learning, mieszaną metodę nauczania łącząca w sobie zajęcia prowadzone w formie zdalnej i/lub stacjonarnej.

Podstawowymi narzędziami informatycznym na Politechnice Gdańskiej jest platforma eNauczanie PG oraz aplikacja Microsoft Teams

Platforma eNauczanie PG to nazwa platformy funkcjonującej na Politechnice Gdańskiej opartej popularnym systemie Moodle. System ten wspomaga prowadzenie zajęć zdalnych, umożliwia przygotowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz asynchroniczną interakcję między uczestniczkami i

Aplikacja Microsoft Teams to usługa internetowa służąca prowadzeniu spotkań synchronicznych, pracy zespołowej, pracy na wspólnych plikach, wymianie informacji. Aplikacja ta wspiera prowadzenie zajęć w formie zdalnej, daje możliwość synchronicznej i asynchronicznej interakcji między uczestniczkami i uczestnikami

Procedura nr 10 - Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Celem procedury jest usystematyzowanie oraz ujednolicenie zasad tworzenia, prowadzenia i archiwizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla przedmiotów ujętych w programie i planie studiów na Politechnice Gdańskiej. Procedura dotyczy kształcenia zdalnego, które może być realizowane na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w szkole doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.

„Procedura 10” „Załącznik 1” „Załącznik 2”

Szkolenia i Konsultacje

Kto może Ci pomóc?

Zamów kurs