Doskonałość Dydaktyczna Uczelni | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki
(nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21)

Politechnika Gdańska – Centrum Nowoczesnej Edukacji  – zrealizowała projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem projektu było doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, a tym samym poprawa jakości kształcenia w PG.

Zrealizowane przez Centrum Nowoczesnej Edukacji działania projektowe, których celem było doskonalenie jakości kształcenia poprzez wdrożenie systemu wsparcia dydaktyki, obejmowały m.in.:

  • opracowanie systemu certyfikacji kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli akademickich opartego na systemie szkoleń warsztatowych
  • wdrożenie systemu certyfikacji kompetencji dydaktyczno-metodycznych poprzez realizację szkoleń warsztatowych z obszarów: metodyka  nauczania,  narzędzia  dydaktyczne, neurodydaktyka, dobrostan nauczyciela, warsztat nauczyciela akademickiego, praca z grupą wielokulturową dla 150 nauczycieli akademickich w PG
  • wytworzenie bazy materiałów do 4 kursów e-learningowych
  • wsparcie studentów w uczeniu się fizyki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego programu Łatfizna

Całkowita wartość projektu to 917 482,80  PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosił 773 254,50 PLN

Umowa numer MEiN/2022/DIR/1766 na realizację projektu została podpisana 2 września 2022 roku.

Projekt finansowany w 84,28% ze środków europejskich i w 15,72% ze środków krajowych był realizowany do 30 września 2023 roku.

Łatfizna. Łatwa nauka fizyki

Szkolenia certyfikowane

System certyfikacji

Kursy e-learningowe